Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży www.kobietaholistycznie.pl

Obowiązuje od: 01.02.2024

Ostatnia aktualizacja:01.02.2024

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Sklep online jest dostępny pod adresem internetowym: www.kobietaholistycznie.pl prowadzony jest przez Adriana Malika

Prowadzącego działalność rejestrowaną pod nazwą Am Active Adrian Malik NIP: 9880254825

 • Ze sprzedawcą możesz skontaktować się pod adresem poczty e-mail: kobietaholistycznie@gmail.com, telefonem: 506 741 604 oraz pod adresem prowadzenia działalności rejestrowanej tj. Ul. Kolejowa 5, 59-540 Nowy Kościół
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
 • Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 • W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem www.kobietaholistycznie.pl , a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 • Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w grupie sprzedażowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczania Klientowi Produktów bez wad.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową, przez Messenger, poprzez wiadomość na Instagramie lub telefoniczną.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§ 2 Definicje

 • SKLEP ONLINE – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.kobietaholistycznie.pl
 • PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna na grupie sprzedażowej, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności sklepu. Każdy produkt jest oryginalny i wykonany ręcznie. Produkt nie jest zabawką, jest to produkt kolekcjonerski przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia.
 • PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – produkt, którego nie ma na stanie magazynowym. Zostaje wykonany na życzenie Klienta, który deklaruje chęć jego zakupu. Produkty na zamówienie nie podlegają prawu do zwrotu. Produkty na zamówienie nie stanowią zabawek, tworzone są produkty kolekcjonerskie dla osób powyżej 14 roku życia.
 • SPRZEDAWCA – Adrian Malik, prowadzący działalność rejestrowaną pod adresem ul Kolejowa 5, 59-540 Nowy Kościół
  KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa od Sprzedawcy produkty za pośrednictwem sklepu lub wiadomości mailowych, wiadomości poprzez Messenger lub telefonicznie.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy.
 • REGULAMIN – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów produktów i zawierania Umów sprzedaży.
 • TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;
 • TRWAŁOŚĆ – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Online.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 • ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – Zamówienie niestandardowe, niebędące elementem stałej oferty, wykonywane na wyraźne życzenie Klienta z uwzględnieniem modyfikacji, personalizacji, indywidualnego doboru tkanin, rozmiarów, parametrów Produktu, nie podlegające prawu do zwrotu.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 3 Zamówienia

 • Informacje o Produktach prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 • Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
 • Klient na do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
 • Zamówienie poprzez wiadomość mailową pod adresem kobietaholistycznie@gmail.com
 • Złożenie zamówienia poprzez wiadomość poprzez aplikację Messenger, powiązaną z kontem kobietaholistycznie
 • Złożenie zamówienia poprzez telefon pod numerem telefonu 506 741 604
 • Złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem konta klienta
 • Złożenia zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
 • W celu złożenia zamówienia Klient powinien przesłać wiadomość do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem sklepu.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go.
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej.
 • Cena Produktu podawana jest w złotych polskich w wiadomości prywatnej. Do ceny zostaje naliczony koszt wysyłki. Informacje o całkowitej wartości są podawane Klientowi przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia w wiadomości mailowej zatytułowanej „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia w grupie sprzedażowej Renaty (..)”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość ta nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia w grupie sprzedażowej (…)”. Wiadomość ta stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeśli sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 • Jeśli sprzedawca nie będzie miała możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub w części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 • Realizacja Zamówienia następuje w czasie określonym w opisie danego Produktu (np. 3-5 dni roboczych, 14 dni roboczych itp.).
 • Do produktu jest dołączona instrukcja czyszczenia produktu.
 • Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością zamówień.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym:

 • Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do koszyka wybranych przez siebie towarów.
 • Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do zalogowania się na swoje Indywidualne konto klienta, a w przypadku nowych klientów do jego założenia. Założenie Indywidualnego konta klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Indywidualnego konta klienta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail.
 • Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk potwierdzam zamówienie.
 • Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk Potwierdzam zamówienie. Zamówienie złożone w ten sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • Po złożeniu na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

§ 4 Płatność i cena

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 • 06 1090 2499 0000 0001 0665 7225
 • Płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 • 06 1090 2499 0000 0001 0665 7225
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w momencie dostarczenia produktu przez Dostawcę za pośrednictwem listonosza, kuriera lub w paczkomacie.
 • W przypadku płatności realizowanej przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, w tytule przelewu lub wpłaty podając numer zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni od daty ich zaksięgowania, zostaną automatycznie anulowane ( z wyjątkiem zamówień opłacanych za pobraniem).
 • Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku zapłaty przez Klienta tylko części wartości zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do dokonania płatności uzupełniającej. W przypadku braku dokonania płatności uzupełniającej przez Klienta w ciągu 7 dni  od wezwania Sprzedawcy zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • Sprzedający zastrzega prawo do zmiany cen i terminów realizacji. Zmiany nigdy nie będą dotyczyły zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.
 • Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki.
 • Ceny podane w sklepie dotyczą jednej sztuki towaru.
 • Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Ceny towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Akcje promocyjne:

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.
 • Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.
 • Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniony każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
 • Rabat jest liczony od wartości brutto towarów, bez kosztów dostawy.
 • Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.
 • Sprzedawca po obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie podaje także informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w przypadku zastosowania obniżonej ceny.
 • Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 • W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

§ 5 Dostawa

 • Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Klient, kupując za pośrednictwem grupy sprzedażowej automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Przesyłka kurierska realizowana przez firmę: DPD, DHL
 • Przesyła pocztowa realizowana przez Poczta Polska
 • Paczkomat
 • Odbiór osobisty
 • Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
 • Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 • W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest termin ustalony indywidualnie z Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. 
 • Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwem jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia . W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta za wydanie produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika przez Klienta.
 • Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 • Zaleca się, aby klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Protokołu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie towar, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie towaru. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres: kobietaholistycznie@gmail.com Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem www.kobietaholistycznie.pl oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Kolejowa 5, 59-540 Nowy Kościół lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 • W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 • Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sklep obowiązków wynikających z § 6 lub § 7 Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 • Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

§ 7 Reklamacja

 • Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 • W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 233
 • Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową.
 • Zgodność rzeczy sprzedanej (towaru) z umową występuje ,w przypadku w którym zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;

a także rzecz sprzedana (towar) aby była zgodna z umową, musi:

 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo;
 • być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 • Reklamacja powinna zostać wysłana mailowo na adres: kobietaholistycznie@gmail.com na Messenger kobietaholistycznie albo adres prowadzonej działalności rejestrowanej: ul. Kolejowa 5, 59-540 Nowy Kościół Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego w załączniku do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru dostępnego w załączniku, reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją (Przykładowo: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące zawarcia umowy, daty, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, wskazanie rodzaju wady i daty jej wystąpienia).
 • Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia niezgodności towaru z umową, Klient będący konsumentem, ma prawo żądać wpierw jego naprawy lub wymiany.
 • Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
 • Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 • Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 • Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 • Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli sklep odmówił naprawy lub wymiany towaru zgodnie z ust. 6 albo niezgodnie z ust. 8-10, albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, iż Sklep próbował doprowadzić towar do niezgodności z umową, albo brak towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6-10 lub też Sklep oświadczy bądź z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 • Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 • Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 • Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 • Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 • Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 • Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
 • Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient zostanie powiadomiony o tym, czy Sprzedawca wyraża czy nie wyraża, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 • Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8 Ochrona danych osobowych.

 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: www.kobietaholistycznie.pl stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jej pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, tj:
 • Posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych
 • Posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywne konto w social mediach (np. Messenger na Facebooku).
 • W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 • w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail
 • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf., docx., jpg.
 • Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności grupy sprzedażowej umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach grupy sprzedażowej, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 • Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.

Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość zwrócenia się do:

 • Stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 • Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
 • Skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11 Postanowienia końcowe.

 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego pod adresem: www.kobietaholistycznie.pl oraz w wiadomości mailowej przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy. Zmiany regulaminu lub nowa treść regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 • Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.02.2024

ZAŁĄCZNIK numer 1: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………..

Reklamacja towaru

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. towar: …………(informacja o towarze) jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: ……………………..

Niezgodność została stwierdzona w dniu …………………………..

Z uwagi na powyższe, proszę o: ………………………(proszę wskazać odpowiednie roszczenie).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………….

Posiadacz rachunku bankowego: ……………………………………………..

Podpis: …………………………..

ZAŁĄCZNIK numer 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.; Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

(…), adres: (…) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: ul. Kolejowa 5, 59-540 Nowy Kościół niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15;’p zł.

Odpowiadają Państwo też za zmniejszenie wartości towaru, ale jedynie te wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Miejscowość, data: …………………………….
 • Imię i nazwisko/firma: …………………………….
 • Adres zamieszkania: ……………………………….
 • E-mail: …………………………….
 • Numer telefonu: …………………………….
 • Numer zamówienia: …………………………….
 • Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

………………………………………………..
………………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr zamówienia…………………………………….. Umowa została zawarta dnia:………………………………………… dotyczyła następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________